De grijze golf

De grijze golf

Vergrijzing Amsterdam

De demografische samenstelling van Nederland verandert in een rap tempo. Verhoudingsgewijs neemt het aantal ouderen (65+) de komende jaren snel toe: waren het er in 2012 nog 2,7 miljoen, in 2040 zal het aantal 4,7 miljoen bedragen (26% van de bevolking), waarvan een derde 80+ (CBS).

Het landsbestuur heeft hierop gereageerd door de intramurale bedden (verzorgingshuizen en verpleeghuizen) af te bouwen, om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. In 2015 is de AWBZ afgeschaft en kwam de sobere WLZ daarvoor in de plaats.

Het is ‘de bedoeling’ dat ouderen langer thuis blijven wonen met ondersteuning uit zowel eigen kring (mantelzorgers) als van professionals (denk aan thuiszorgorganisaties, vrijwilligers etc.).

Is het veld hierop voorbereid? Zijn er voldoende middelen ter beschikking gesteld om deze wending in het beleid rond de zorg voor ouderen op te vangen?

De enige manier om de grijze golf op een elegante (lees: humane) manier op te vangen is door samen te werken. Dat betekent dat het niet elke organisatie of zorgunit voor zichzelf moet zijn, maar dat zij elkaar wederzijds moeten ondersteunen en versterken ten behoeve van de meest optimale zorg voor de oudere patiënt/cliënt.

Dit vraagt om een deltaplan. Op wijkniveau opgericht, maar landelijk ondersteund met voldoende middelen. Huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties en zorggroepen zullen over hun eigen schaduw heen moeten durven stappen en het eigen stramien loslaten voor het grotere geheel.

Niet concurrentie, noch het elkaar aftroeven of het belang van de eigen organisatie op de eerste plaats stellen, maar het product van de samenwerking is leidend voor het succes van het deltaplan. Alleen op deze manier kunnen we zorgen dat kwetsbare ouderen de zorg in de wijk zullen krijgen die je in een beschaafd land zou verwachten.

Net als elders in het land zijn we hier ook mee begonnen in Westerpark, een centraal gelegen wijk in Amsterdam. Huisartsen slaan de handen ineen, thuiszorgorganisaties en zorggroepen idem dito, wijkverpleegkundige en welzijnswerkers: eenieder draagt zijn steentje bij om de keten te versterken. De keten van de zorg rond de kwetsbare ouderen.

Amsterdam, 1 oktober 2019Translate »
Call Now Button